شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد جهت  تامین تجهیزات بیسیم رادیویی  انجام مناقصه عمومي دو مرحله‌اي نسبت به انتخاب تامین کننده واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از كليه تامین کنندگانی که قادر  به تامین تجهیزات  فوق الذکر می باشند دعوت می گردد در این مناقصه شرکت کنند. 

– تاريخ فروش اسناد: از روز یکشنبه 10اسفندماه ماه لغایت شنبه 16  اسفندماه 1399

– زمان تحويل پيشنهادات}پاكت( الف) اصل ضمانتنامه بانكي-پاكت (ب) مدارك پيشنهاد فني بازرگاني  –پاكت (ج) مدارك پيشنهاد قيمت}تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 26 اسفندماه 1399 می باشد.

محل تحویل پاکات صرفا در محل های زیر می باشد:

-استان فارس، شهرستان ني ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز سيرجان، شركت فولاد غدير ني ريز تلفن07153854124- فکس: 07153854016- کدپستی: 7491617831

– آدرس دفتر مرکزی : تهران ، 35 متری قیطریه، نبش خیابان روشنایی روبه روی داروخانه، پلاک46،طبقه اول تلفن: 26372793_26375861_26375827_26375825_26375804

 

–  پیشنهادهاي واصله در زمان و مکان موردنظر خریدارکه متعاقبا اعلام خواهد شد، بازگشایی میگردد .

– هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ500،000ريال به حساب شماره 0220459460003 نزد بانك ملي ايران بنام شركت فولاد غدير ني­ريز (غير قابل استرداد)

– ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 750،000،000ريال در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد

– اعتبار پيشنهادات 1 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و يكبارقابل تمديد با اختيار مناقصه گزار

– محل انجام كار: استان فارس، شهرستان ني ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز سيرجان، شركت فولاد غدير ني ريز تلفن07153854124- فکس: 07153854016

 

-محل فروش اسناد :

1- کارخانه: استان فارس، شهرستان ني ريز، كيلومتر50 جاده ني ريز سيرجان، شركت فولاد غدير ني ريز تلفن: 07153854124

2-   آدرس دفتر مرکزی : تهران ، 35 متری قیطریه، نبش خیابان روشنایی روبه روی داروخانه، پلاک46،طبقه اول تلفن: 26372793_26375861_26375827_26375825_26375804