آگهی مناقصه عمومی شماره 107831

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، “اجرای عملیات خط انتقال آب از سد چشمه عاشق به حوزه شهرستان نی­ ریز به طول 5 کیلومتر” را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. با این لحاظ از كليه اشخاص واجد شرایط دعوت بعمل می­ آید.

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/07/09 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021 داخلی 112
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ ريز، كيلومتر50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دریافت اسناد بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 بنام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ5.000.000.000 (پنج میلیارد) ریال در وجه شركت فولاد غدير ني­ ريز با اعتبار 3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز شنبه تاریخ 19/06/1401 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@nghsco.ir یا با ارسال مدارک به شماره فکس 88754305-021 داخلی 6 (و اطلاع به داخلی 223 یا 221) و یا مراجعه حضوری به محل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی مناقصه­گر ارسال خواهد شد .
  • شركتفولاد غدير ني­ ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.