آگهی مناقصه عمومی شماره 107130 نوبت دوم

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، ” انجام عملیات اکتشاف تفصیلی در محدوده سنگ آهن کوه غدیر” را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. با این لحاظ از كليه اشخاص واجد شرایط دعوت بعمل می­ آید.

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/07/09 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها: 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021 داخلی 112
  1. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دریافت اسناد بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 بنام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ5.000.000.000 (پنج میلیارد)ریال در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار 3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز شنبه تاریخ 19/06/1401 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@nghsco.ir یا با ارسال مدارک به شماره فکس 88754305-021 داخلی 6 (و اطلاع به داخلی 223 یا 221) و یا مراجعه حضوری به محل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی مناقصه­ گر ارسال خواهد شد .
  • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.