شركت فولاد غدير ني‌­ريز (سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، تأمین متریال و عملیات اجرایی احداث مخزن آب شرب قطرویه با حجم 1500 مترمکعب را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌­آید.

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/08/21 می باشد.
  • محل تحویل پاکت ­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­‌ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس: استان فارس، شهرستان ني­‌ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2،000،000،000ریال (دو میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­‌ريز با اعتبار 3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­ باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­ توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه ­گر ارسال خواهد شد.
  • شركت فولاد غدير ني­‌ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.