آگهي مناقصه عمومي شماره 106851 (نوبت اول)

    شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد “خدمات پیمانکاری حمل و نقل نیروی انسانیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

– تاريخ فروش اسناد:  1400/10/130 لغایت 1400/10/20

– زمان تحويل پيشنهادات: پایان وقت اداري 1400/11/05می باشد.

محل تحویل پیشنهادات :

کارخانه : فارس ، نی ریز ، کیلومتر 50 جاده نی ریز به سیرجان کد پستی 7491617831 تلفن 071-53854124 واحد بازرگانی یا

دفتر تهران : خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی ، پلاک 17 کد پستی 1514819711 تلفن 021-88754305 دبیر کمیسیون معاملات

-نحوه دریافت اسناد مناقصه :

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت تمایل می توانند یک سري کامل از اسناد مناقصه را در مقابل واریز مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره شبای   IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک  ملی و ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی (که شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی متقاضی ، شماره تلفن تماس ثایت و همراه ) به آدرس ایمیل  Buy@nghsco.ir خریداري نمایند ، بدیهی است پس از بررسی ، فایل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی متقاضی، ارسال خواهد شد .

                                                     امور بازرگانی شرکت فولاد غدیر نی ریز