آگهي مناقصه عمومي شماره 106197 (نوبت سوم)

    شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد انجام خدمات پیمانکاری رستوران شامل : تامین و تهیه مواد اولیه، حمل و نگهداری در محل رستوران، آماده سازی، طبخ و توزیع غذا و نظافت رستوران شرکت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید . لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

– زمان تحويل پيشنهادات ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/05/23 می باشد.

محل تحویل پاکات :

1-دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی ریز به آدرس : تهران ، خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی ، پلاک 17 کدپستی 1514819711 واحد بازرگانی تلفن 88754305-021

2- دبیرخانه قرارداد ها واقع در محل مجتمع به آدرس : استان فارس، شهرستان ني ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071

– ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ -/8.500.000.000 ریال (هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد

– اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد

– محل انجام كار: مجتمع فولاد غدیر نی ریز

-محل دریافت اسناد :

1- سایت شرکت به آدرس WWW.NGHSCO.COM

2- مجتمع فولاد غدير ني ريز ، واحد بازرگانی

تلفن: 53854124-071 و 53854015 و 09178680466

 

اسناد مناقصه رستوران (نوبت سوم) – (از اینجا دانلود بفرمایید)