آگهی مناقصه عمومی شماره 616106 نوبت دوم

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد،  خرید رینگ فلنج از نوع اسپلیت (SPLIT RING FLANGE) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه فروشندگان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید .

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) است.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد:

مناقصه­ گران با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه ­گر ، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@nghsco.ir می­توانند اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی مناقصه ­گر ارسال خواهد شد .

  • شركت فولاد غدير ني ­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.