آگهی مناقصه عمومی شماره 107401 

شركت فولاد غدير نيريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، خرید و تحویل تابلوهای ضد انفجار و تجهیزات جانبی آنها را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل میآید .

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 02/07/1401 می باشد.
  • محل تحویل پاکتها: 
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نیریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان نيريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1،000،000،000ریال(یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير نيريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  •  اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد میباشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان میتوانند در صورت تمایل از روز دوشنبه مورخ  21/06/1401 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه گر ارسال خواهد شد.
  • شركت فولاد غدير نيريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.