آگهی مناقصه عمومی شماره 105711 نوبت دوم

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه غبارگیر تر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه اشخاص واجد شرایط دعوت بعمل می­آید.

  • زمان فروش اسناد 1401/04/04 لغایت 1401/04/08  و زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 01/05/1401 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) است.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد:

مناقصه­ گران با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه ­گر ، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@nghsco.ir می­توانند اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی مناقصه­ گر ارسال خواهد شد .

  • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.