• آگهی مناقصه عمومی شماره 105711

  شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یک دستگاه غبارگیر تر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید .

   • آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 می باشد.
   • محل تحویل پاکت­ها:
   • دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
   • دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
   • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شمارهIR820170000000222939306007 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
   • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ2،500،000،000 ریال(دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
   • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
   • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی  Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی 112)  اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه­ گر ارسال خواهد شد. شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
   • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

  v