1. آگهی مناقصه عمومی شماره 106512
  شركت فولاد غدير ني¬ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد تامین متریال و عملیات اجرایی پروژه آبیاری موضعی 15 هکتار فضای سبز مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و حداقل 3 )سه) سال سابقه کار مرتبط واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می¬آید .
   آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 می باشد.
   محل تحویل پاکت¬ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی¬ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس : استان فارس، شهرستان ني¬ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
   متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شمارهIR820170000000222939306007 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
   سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 600،000،000 ریال(ششصد میلیون ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني¬ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
   اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می¬باشد.
   نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می¬توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه¬گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی 112) اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه¬گر ارسال خواهد شد.شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
   شركت فولاد غدير ني¬ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.