آگهی مناقصه عمومی شماره 107752
شركت فولاد غدير ني¬ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، خرید و تحویل مواد نسوز خارجی (آجر نسوز کوره احیاء ) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می¬آید .
 آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 می باشد.
 محل تحویل پاکت¬ها:
1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی¬ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس : استان فارس، شهرستان ني¬ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
 متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
 ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 10،000،000،000ریال(ده میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني¬ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
 اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می¬باشد.
 نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می¬توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه¬گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی 112) اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه گر ارسال خواهد شد. شایان ذکر است، دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
 شركت فولاد غدير ني¬ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.