آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری تعمیرات کارگاهی به شماره 106018

 

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، پیمانکاری تعمیرات کارگاهی خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

  زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1400/06/14تمدید شد

  محل تحویل پاکت­ها:

1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 واحد بازرگانی تلفن 88754305-021

2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس : استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، واحد قراردادها  کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071

  • هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ500.000 ریال به حساب شماره 0220459460003 نزد بانك ملي ايران بنام شركت فولاد غدير ني­ريز (غير قابل استرداد) است.

   ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ   6.000.000.000  ریال ( شش میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.

   اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.

  محل فروش و دریافت اسناد:

1. سایت شرکت به آدرس www.nghsco.com

2. مجتمع فولاد غدير ني ريز، واحد حقوقی و قراردادها در سایت شرکت و دبیر کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی

شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

توجه : تحویل پاکات مناقصه تعمیرات کارگاهی تا تاریخ 20 مرداد ساعت 16 تمدید شده است

اسناد مناقصه تعمیرات کارگاهی (از اینجا دانلود بفرمایید)