در جلسه هفتگی پایش پروژه فولادسازی و گندله سازی مجتمع فولاد غدیر نی ریز صورت گرفت؛
انتقاد شدید مصطفی پور نسبت به پیشرفت پروژه فولادسازی ؛ دیگر مجالی برای تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها و محلی برای توجیه آن نیست .


به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز، دکتر مصطفی پور مدیرعامل این مجتمع در جلسه این هفته فولاد سازی و گندله سازی با مخاطب قراردادن شرکت های پیمانکار و مشاور، از کندی روند پیشرفت پروژه های در دست اقدام این مجتمع، ابراز نارضایتی کرد.

وی عدم ارائه دقیق گزارش پروژه ها و عدم پایبندی به صورتجلسات و برنامه های جبرانی قبلی را به عنوان مهمترین علل اجرا نشدن مصوبات جلسات عنوان کرد و اظهار داشت: طبق تعهداتی که پیمانکار داده است، پروژه فولادسازی باید ظرف مهلت مقرر به اتمام برسد و در این راستا مشاور پروژه نیز باید در بازه های زمانی کوتاه مدت عملیات ساخت را زیر نظر داشته باشد و هر گونه انحراف از برنامه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی به کارفرما گزارش دهد.

مصطفی پور تأکید کرد: اتمام به موقع پروژه به منزله موفقیت همه ارکان اعم از کارفرما و پیمانکار و مشاور است. برای تسریع در اتمام کارهای عقب افتاده و تکمیل پروژه تا زمان تعیین شده، تیم پیمانکار و مشاور باید تقویت شوند و دیگر مجالی برای تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها و محلی برای توجیه آن نیست و بر همین اساس هر کجا تعلل و کم کاری دیده شود مجتمع فولاد غدیر رأساً به عنوان کارفرما وارد عمل خواهد شد.