شركت فولاد غدير ني­ ريز (سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 پیرو آگهی “مناقصه خرید و تحویل قطعات یدکی استاکر ریکلایمر”  خود اعلان می­ دارد، این آگهی تمدید گردیده است.

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس: استان فارس، شهرستان ني­ ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2،000،000،000ریال(دو میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­ باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­ توانند در صورت تمایل از روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه­ گر ارسال خواهد شد.
  • شركت فولاد غدير ني ­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.