آگهي مناقصه عمومي شماره 106122 (نوبت دوم)

    مجتمع فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد خدمات اجاره جرثقیل های مورد نیاز در تعمیرات سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید . لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

– تاريخ فروش اسناد:  13/09/1400 لغایت 18/09/1400

– زمان تحويل پيشنهادات: پایان وقت اداري 29/09/1400 می باشد.

محل تحویل پیشنهادات :

کارخانه : فارس ، نی ریز ، کیلومتر 50 جاده نی ریز به سیرجان کد پستی 7491617831 تلفن 071-53854124 واحد بازرگانی یا

دفتر تهران : خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی ، پلاک 17 کد پستی 1514819711 تلفن 021-88754305 دبیر کمیسیون معاملات

– تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ -/500.000.000(پانصد میلیون)ريال در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد

– محل انجام كار: مجتمع فولاد غدیر نی ریز

-نحوه دریافت اسناد مناقصه :

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت تمایل می توانند یک سري کامل از اسناد مناقصه را در مقابل واریز مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره شبای IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک  ملی و ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی (که شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی متقاضی ، شماره تلفن تماس ثایت و همراه ) به آدرس ایمیل  Buy@nghsco.ir خریداري نمایند ، بدیهی است پس از بررسی ، فایل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی متقاضی ، ارسال خواهد شد .

 

                                                                                                                                                            امور بازرگانی مجتمع فولاد غدیر نی ریز