آگهي مناقصه عمومي شماره 105697

شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد انجام خدمات پیمانکاری تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین جهت بارگیری، حمل و انبارش مواداولیه،آهن اسفنجی و لجن صنعتی و ضایعات تولیدی شرکت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید . لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

– تاريخ فروش اسناد:  1400/04/22 لغایت 1400/04/29 حتی روزهای تعطیل رسمی

– زمان تحويل پيشنهادات ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 می باشد.

محل تحویل پاکات :

1-دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی ریز به آدرس : تهران ، خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی ، پلاک 17 کدپستی 1514819711 واحد بازرگانی تلفن 88754305-021

 2- دبیرخانه قرارداد ها واقع در محل مجتمع به آدرس : استان فارس، شهرستان ني ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071

– هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ-/500.000ريال به حساب شماره 0220459460003 نزد بانك ملي ايران بنام شركت فولاد غدير ني­ريز (غير قابل استرداد)

– ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ -/10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد

– اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد

– محل انجام كار: مجتمع فولاد غدیر نی ریز

-محل فروش و دریافت اسناد :

1- سایت شرکت به آدرس WWW.NGHSCO.COM

2- مجتمع فولاد غدير ني ريز ، واحد بازرگانی

تلفن: 53854124-071 و 53854015 و 09178680466

اسناد مناقصه ماشین آلات سنگین (برای دانلود کلیک بفرمایید)