آگهی مناقصه عمومی شماره 107321

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، تهیه متریال، ساخت، نصب و راه اندازی 4 دستگاه باسکول 60 تنی دیجیتال را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید .

  • آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/06/12می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ3.000.000.000 ریال (سه میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • زمان و نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز سه­ شنبه تاریخ 1401/05/25 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه ­گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@ir و یا با ارسال مدارک به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 223 یا 221) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه­ گر ارسال خواهد شد.
  • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.